Prakash Balayar

Prakash Balayar Account Officer

Indra Dhami

Indra Dhami Account Officer

Krishna Joshi

Krishna Joshi Librarian

Bhagiram  Bakhariya

Bhagiram Bakhariya Sports Teacher

Hikmat Dhami

Hikmat Dhami Jr. Administrator

Tara Bahadur Balayar

Tara Bahadur Balayar Jr. Administrator

Harka Aeir

Harka Aeir Security Guard

Lal Bahadur Nagari

Lal Bahadur Nagari Security Guard

Dil Bahadur Balayar

Dil Bahadur Balayar Security Guard